GrönVäx flytande växtnäring är en
NPK 5-1-4 + mikro som är lämplig att blanda i bevattningsvattnet vid etableringsskötsel av träd.

Gödselstav
Flytande växtnäring

GrönVäx flytande växtnäring är en NPK 5-1-4 + mikro som är lämplig att blanda i bevattningsvattnet vid etableringsskötsel av träd. Sammansättningen gör den också lämplig som en allround gödsling för samtliga växter i utemiljön. Antingen i en lägre dos vid respektive bevattningstillfälle eller högre dos vid några tillfällen per säsong.

Flytande GrönVäx innehåller alla essentiella växtnäringsämnen i en korrekt balans och uppfyller marknadens högst ställda krav.

GrönVäx flytande näring finns tillgänglig i förpackningar om 2,5 liter, 10 liter, 200 liter samt 1.000 liter.

Rekommendationer:

Träd under etableringsskötsel:

1-3 promille vid varje vattning eller enligt instruktion.

Sommarblommor:

1-3 promille vid varje vattning eller enligt instruktion.

Gräsmattor/buskage:

2,5 liter per 100 kvm vattnas ut 1:10 eller svagare.

Innehåll per liter:

Total-kväve

NO3-N

NH4-N

P

K

Mg

S

51 g/l

31 g/l

20 g/l

10 g/l

43 g/l

4 g/l

4,4 g/l

Innehåller även mikronäringsämnena B, Cu, Fe,
Mn, Mo och Zn.

Lagring:

Förvaras i ett svalt och torrt förråd utom räckhåll för barn och djur. Lagringstemperatur 10°C till 40°C. Hållbarhet 2 år. Skyddas från direkt solljus.

Emballage:

Tomemballage sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas till kommunen härtill anvisad uppsamlingsplats. LMI är anslutna till Svepretur.